ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

 • Վարկատեսակի անվանումը ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ  ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
  Վարկի նպատակը Բնակելի տան կամ բնակարանի էներգաարդյունավետ ընթացիկ նորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում, ՀՀ կառավարության 15.04.2022թ-ի թիվ N 520-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում
  Վարկի օգտագործման
  ուղղությունները
  Վարկի գումարի ոչ պակաս, քան 20%-ը (բնակարանների դեպքում)   և ոչ պակաս քան 30%-ը (բնակելի տների դեպքում) պետք է ուղղվի էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներին (էներգաարդյունավետության չափանիշները սահմանվում են   ՀՀ կառավարության 26.05.2022թ-ի N 775–Լ որոշմամբ հաստատված Բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրի իրականացման Կարգով (այսուհետ՝ Կարգ): Վարկի գումարի ոչ ավել, քան 10%-ը կարող է ուղղվել կենցաղային տեխնիկայի (առնվազն էներգախնայողության A+ դասի) ձեռք բերմանը:
  Վարկի օգտագործման ձևը
  և հիմնավորումները
  Վարկի գումարի ծախսումների առնվազն 70%-ը պետք է իրականացի անկանխիկ եղանակով:

  Ծախսումների առնվազն 80%-ը և էներգաարդյունավետ միջոցառումներին ուղղվող ծախսերի 100%-ը պետք է հիմնավորվեն վճարումը հավաստող փաստաթղթերով: 

  Պայմանները սահմանող 
  մարմինըորոշումը
  «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ Խորհրդի «27» «հուլիսի» 2023թի թիվ 10 որոշում
  Պայմանների գործողության 
  ժամկետը
  Սկսած «07» «օգոստոսի» 2023թ-ից
  Վարկի ձևակերպման վայրը «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակ,
  մասնաճյուղեր
  Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
  Վարկի տրամադրման ձևը Անկանխիկ (միանվագ կամ փուլային)
  Վարկի նվազագույն գումարը 1.000.000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումարը 10.000.000 ՀՀ դրամ
  Ծրագրով հաստատված սահմանաչափերի համաձայն
  Վարկի առավելագույն ժամկետը տարի
  Վարկի տարեկան
  անվանական տոկոսադրույքը
  • 15,7%` անշարժ գույքով ապահովված վարկի դեպքում,
  • 16,7%`  միայն շարժական գույքով /կամ շարժական գույքով ու երաշխավորությամբ/ ապահովված վարկի դեպքում 

  Վերը նշված տոկոսադրույքով հաշվարկված տոկոսագումարները մասնակի սուբսիդավորվում են պետական աջակցությամբ, Ծրագրով սահմանված չափերով (9-14%-ը):

  Վարկի տարեկան փաստացի
  տոկոսադրույքի միջակայքը
  1.98 — 8.43%
  ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
  Վարկի տրամադրման 
  դրական գործոնները
  ներկայացված հայտը համապատասխանում է Ընկերության և
  Ծրագրով սահմանված պայմաններին ու պահանջներին,
  վարկառուի վարկունակության վերլուծության դրական
  արդյունքը,
  Ընկերության համար ընդունելի է հաճախորդի վարկային
  պատմությունն ու վարկային ծանրաբեռնվածությունը,
  Ընկերության համար ընդունելի է վարկի ապահովման միջոցը
  Վարկի մերժման գործոնները ներկայացված հայտը չի համապատասխանում սահմանված պահանջներին

  վարկառուի վարկունակության վերլուծության բացասական արդյունքը

  հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը

  հաճախորդը, Ընկերության կարծիքով, խիստ ծանրաբեռնված է վարկային և այլ անձանց նկատմամբ պարտավորություններով

  Ընկերության համար ընդունելի չէ վարկի ապահովման միջոցը

  վարկի իրական շահառուն այլ անձ է

  հաճախորդը Ծրագրի շրջանակներում ունի այլ ֆինանսական կառույցից ներգրավված վարկ

  Որոշում ընդունելու և վարկը տրամադրելու ժամկետներ Վարկի տրման (մերժման) որոշման կայացման ժամկետ2 աշխատանքային օր /պահանջվող ամբողջ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո/

  Որոշման մասին Հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ1 աշխատանքային օր   /որոշման կայացումից հետո/

  Վարկը  տրամադրելու ժամկետ — 5 աշխատանքային օր /հաճախորդի կողմից վարկի պայմաններին համաձայնելուց հետո/

  Հաճախորդի հետ 
  հաղորդակցման կարգը
  Հաճախորդի ընտրությամբ` էլ.փոստով, փոստով, Ընկերության գրասենյակում: Էլեկտրոնային եղանակով հաղորդակցումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է հաճախորդին 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:
  Վարկի քաղվածքների /կրկնօրինակների/, այլ տեղեկությունների տրամադրման կարգն ու ժամկետները
  Վարկի քաղվածքները /կրկնօրինակները/ տրամադրվում են անվճար, մեկամսյա պարբերականությամբ, հաճախորդի նախընտրած եղանակով:

  Այլ տեղեկությունները տրամադրվում են համաձայն Ընկերության ,,Այլ ծառայությունների սակագներ,,-ի /հրապարակվում են www.bless.am կայքում՝ Այլ ծառայություններ-Այլ սակագներ հղմամբ/

  Ընկերությունը պարտավոր է 7 օր առաջ տրամադրել Ձեզ վարկի առաջարկը, ընձեռելով Ձեզ 7 օր մտածելու ժամանակ: 

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՏԵՍՆԵԼ ՍՏՈՐԵՎ:

  Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը հաճախորդին տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի»:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

 • Հաճախորդի տարիքային 

  սահմանափակումները

  Վարկառուի նվազագույն տարիք22 տարեկան

  Վարկառուի, Գրավատուի առավելագույն տարիք /վարկի մարման վերջնաժամկետի դրությամբ/  —  68 տարեկան

  Երաշխավորի պահանջը Վարկային հայտի առանձնահատկություններից ելնելով, այդ թվում՝ վարկը շարժական գույքով ապահովված լինելու դեպքում, կարող են պահանջվել երաշխավորներ և համավարկառուներ
  Ապահովագրության պահանջը Չի պահանջվում

 • Վարկի ապահովման միջոցները Գրավ` անշարժ /նաև հաջորդող գրավի սկզբունքով/ կամ շարժական գույք, որն Ընկերության համար ունի բավարար լիկվիդայնության /իրացվելիության/ աստիճան.

  Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ ինչպես վարկի գումարով վերանորոգվող, այնպես էլ այլ անշարժ գույք, վարկի գումարով ձեռք բերվող շարժական գույք կամ այլ գույք:

  Երաշխավորություն՝ վարկառուի /շահառուի/ ոչ ընտանիքի անդամի:

  Վարկի գումար/գրավի գրավադրման արժեք առավելագույն հարաբերակցությունը 75%- անշարժ գույքի դեպքում

  55%- այլ գույքի դեպքում

  Գրավադրման հետ կապված ծախսերը Գրավ դրվող գույքը ենթակա է գնահատման, անշարժ գույքի գրավի պայմանագիրը` նոտարական վավերացման և պետական գրանցման: Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում գույքը ենթակա է պետական գրանցման, իսկ կողմերից մեկի պահանջի դեպքում՝ նոտարական վավերացման և ապահովագրման: Գրավադրման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը` գույքի գնահատման, նոտարական վավերացման և պետական գրանցման, կատարվում են հաճախորդի կողմից:

 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը Հաճախորդի և իր ընտանիքի անդամների անձնագիր և ՀԾՀ կամ նույնականացման քարտ, ամուսնական կարգավիճակը հիմնավորող փաստաթուղթ,

  Վերանորոգվող գույքի սեփականության վկայական և լուսանկարներ,

  մինչև 2010թ-ը կառուցված գույքի դեպքում՝ լիցենզավորված անձանց կողմից տրված եզրակացություն (ոչ ավելի, քան 10 տարվա վաղեմության)՝ 4-րդ աստիճանի վնասվածություն չունենալու վերաբերյալ,

  Հաճախորդի եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր,

  Հաճախորդի և իր ընտանիքի անդամների վարկային պատմությունը նկարագրող փաստաթղթեր,

  Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվ, ներառյալ աշխատանքների իրականացման ժամկետները,

  Վարկի օգտագործումը հիմնավորող փաստաթղթեր,

  Գրավադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր,

  Վարկի գծով երաշխավորի և/կամ համավարկառուի առկայության դեպքում` համավարկառու կամ երաշխովոր հանդիսացող անձի հետ կապված փաստաթղթեր:

  Ներկայացման կարգն ու ժամկետները Վարկային հայտի ներկայացման հետ միաժամանակ
  Այլ փաստաթղթեր Ընկերությունը կարող է իր ներքին իրավական ակտերով և/կամ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հաճախորդից պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ բանավոր տեղեկություններ

 •  

 

⚠️ Ուշադրություն.
Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
⚠️ Ուշադրություն.
Սպառողի կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո սպառողի տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձեվավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների ամբողջությունն է, որը պարբերաբար թարմացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրած առանձին վարկատուների, այնպես էլ վարկային բյուրոյի կողմից: Դուք իրավունք ունեք տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը վարկային բյուրոյից: ՈՒշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

 

Նախորդ մեկ տարվա սակագներ
Թարմացված է` 19.12.2023 14:22