gototopgototop

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

 • Ընկերությունը ֆիզիկական անձ հաճախորդներին առաջարկում է սպառողական տարբեր վարկեր, այդ թվում` միայն գրավով ապահովված (լոմբարդային) վարկեր, գրավով և վարկունակության գնահատմամբ և այլ սպառողական վարկատեսակներ:
 • Վարկերը   տրամադրվում   են միայն  ՀՀ դրամով, կանխիկ և անկանխիկ եղանակով միանվագ կամ փուլային եղանակներով:
 • Վարկերը տրամադրվում են Ընկերության գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
 • Վարկառուն իրավունք ունի վաղաժամկետ մարել վարկը կամ դրա մի մասը, ընդ որում վաղաժամկետ մարման համար որևէ տույժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:
 • Վարկի օգտագործման համար տոկոսագումարները հաշվարկվում են վարկային պայմանագրով սահմանված վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքով: Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել (վարկային պայմանագրով նախատեսված լինելու դեպքում) վարկի գործողության ընթացքում: Վարկի օգտագործման համար տոկոսագումարները հաշվարկվում են վարկի փաստացի մնացորդի վրա և վճարվում են ամսական կտրվածքով:
 • Իսկ Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը  ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Տրամադրվող վարկերի ապահովման միջոց կարող է հանդիսանալ տարատեսակ գույք, երաշխավորություններ: Վարկերի ապահովման միջոցների նկատմամբ պահանջները սահմանվում են ըստ առանձին վարկատեսակների:
 • Գրավային ապահովմամբ վարկերի տրամադրման դեպքում գրավ առաջարկվող գույքը գնահատվում է` գույքի գրավադրման արժեքը որոշելու նպատակով: Գրավի գրավադրման արժեքը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ` անկախ լիցենզավորված գնահատողի կողմից տրամադրված գույքի գնահատման հաշվետվության հիման վրա: Գրավի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից: Ընկերությունը կարող է պահանջել նաև ապահովագրել գրավի առարկա գույքը` հիմք ընդունելով գույքի շուկայական արժեքը, որի հետ կապված ծախսերը իրականացվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից:  
 • Վարկի տրամադրման (մերժման) որոշումը կայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու   պահից  3 (երեք) աշխատանքային  օրվա  ընթացքում: Վարկի տրամադրման (մերժման) մասին որոշման մասին վարկառուն տեղեկացվում է որոշումը կայացնելու պահից 1(մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Ընկերության կողմից վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Ընկերությունը հաճախորդին տրամադրում է Վարկի էական պայմանների Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված Կանոնակարգ 8/05-ի
 • Վարկի տրամադրման մասին դրական որոշում կայացնելու գործոններից են (կապված վարկատեսակից)`

- վարկառուի վարկունակության վերլուծության դրական արդյունքները,

-  ոչ բացասական վարկային պատմությունը,

- վարկի ապահովման միջոցների առկայությունը

 • Վարկային հայտի մերժման հիմքերից են (կապված վարկատեսակից)`

- վարկառուի վարկունակության վերլուծության բացասական արդյունքները,

- բացասական վարկային պատմությունը,

- վարկի ապահովման միջոցների անբավարար/անընդունելի լինելը կամ դրանց բացակայությունը,

- ոչ ամբողջական փաստաթղթերի և/կամ անարժանահավատ տեղեկությունների ներկայացումը

 • Վարկի տրամադրման մասին դրական որոշում կայացնելուց հետո կնքվում են են համապատասխան պայմանագրերը, որոնց ուժի մեջ մտնելուց հետո վարկը տրամադրվում է հաճախորդին:
 • Վարկի մարումները կարող են իրականացվել կանխիկ ձևով` Ընկերության դրամարկղում կամ անկանխիկ եղանակով` Ընկերության հաշվարկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 • Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
 • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները  ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկատվությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ՙԱՔՌԱ՚ Վարկային բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:

 

Վերջին Թարմացում Ուրբաթ, 16 Մարտ 2018 22:24