gototopgototop

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

«ՈՍԿԻ-ՊԱՐԶ ՊԼՅՈՒՍ» ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿ

 • Վարկերը տրամադրվում են միայն ՀՀ դրամով, կանխիկ եղանակով:
 • Վարկի նվազագույն գումարը 100.000 ՀՀ դրամն է, առավելագույնը` 6.000.000 ՀՀ դրամը:
 • Հաճախորդը կարող է հավակնել ստանալ գրավ ներկայացված ոսկյա իրերի արժեքի մինչև 120%-ի չափով վարկ:
 • Վարկերը տրամադրվում են մինչև 42 ամիս մարման ժամկետով, տոկոսագումարի ամենամսյա և վարկի գումարի ժամկետի վերջում կամ վարկի և տոկոսագումարի ամենամսյա անուիտետային մարման եղանակով: Վարկառուն իրավունք ունի վաղաժամկետ մարել վարկը կամ դրա մի մասը:
 • Վարկերը պետք է ապահովված լինեն ոսկու գրավով:
 • Վարկերը տրամադրվում են Ընկերության Գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
 • Վարկի օգտագործման համար տոկոսագումարները հաշվարկվում են վարկային պայմանագրով սահմանված վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքով: Վարկի օգտագործման համար տոկոսագումարները հաշվարկվում են վարկի փաստացի մնացորդի վրա և վճարվում են ամսական կտրվածքով:
 • Իսկ Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Վարկի տրամադրման (մերժման) որոշումը կայացվում է վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց առավելագույնը 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի տրամադրման (մերժման) մասին որոշման մասին վարկառուն տեղեկացվում է անհապաղ, ոչ ուշ, քան 1(մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի տրամադրումն իրականացվում է վարկառուի հետ սահմանված պայմանագրերը կնքելուց հետո:
 • Ընկերության կողմից վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Ընկերությունը հաճախորդին տրամադրում է Վարկի էական պայմանների Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված Կանոնակարգ 8/05-ի:
 • Վարկի տրամադրման մասին դրական որոշում կայացնելու գործոններից են`

- դրական վարկային պատմությունը և Ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը,

- բավարար չափով վարկի ապահովման միջոցների առկայությունը

 • Վարկային հայտի մերժման հիմքերից են`

- բացասական վարկային պատմությունը և Ժամկետանց պարտավորությունների առկայությունը,

- վարկի ապահովման միջոցների անբավարար/անընդունելի լինելը

- ոչ ամբողջական փաստաթղթերի և/կամ անարժանահավատ տեղեկությունների ներկայացումը

 • Վարկի մարումները կարող են իրականացվել կանխիկ ձևով` Ընկերության դրամարկղում կամ անկանխիկ եղանակով` Ընկերության հաշվարկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
 • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկատվությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ՙԱՔՌԱ՚ Վարկային բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:
Վերջին Թարմացում Ուրբաթ, 16 Մարտ 2018 22:25