Սեփականատերեր

Մասնակցի անունը / անվանումը

Մասնակցին պատկանող բաժնեմասերի քանակը

Մեկ բաժնեմասի անվանական
արժեքը

/ՀՀ դրամ/

Բաժնեմասի ընդհանուր գումարը

/ՀՀ դրամ/

ՀՀ քաղաքացի Հակոբ Աշոտի Հակոբյան

50 (50%)

17.000.000

850.000.000

ՀՀ քաղաքացի Արսեն Սեյրանի Միքայելյան

50 (50%)

17.000.000

850.000.000

Ընդամենը

100 (100%)

1.700.000.000

 

 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն չի իրականացնում իր կողմից թողարկված արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերեր՝ Ընկերությունը չի հրապարակում ՀՀ Կենտրոնական բանկի Խորհրդի 2009 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշմամբ հաստատված  <<Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը>> Կանոնակարգ 8/03-ի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը համաձայն նույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 4-րդ ենթակետի:

Թարմացված է` 16.10.2019 11:48