Այլ սակագներ

Պայմանները սահմանող մարմինը, որոշումը <<ԲԼԵՍՍ>> ՈՒՎԿ ՍՊԸ Վարչության 07.05.2021թի թիվ  046 որոշում
Պայմանների գործողության ժամկետը Սկսած 17.05.2021թից
 Ծառայության անվանումը Այլ ծառայություններ
N Անվանում Արժեք, ներառյալ հարկերը /ծառայության մատուցման օրվա դրությամբ գործող վարկերի,

երաշխավորությունների դեպքում/

Արժեք, ներառյալ հարկերը /ծառայության մատուցման օրվա դրությամբ մարված վարկերի, երաշխավորությունների դեպքում/
1 Վարկային պարտավորությունների (Երաշխավորության, երաշխիքի) առկայության, դրա պայմանների, սպասարկման պատշաճության, դասակարգվածության վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 1.900 ՀՀ դրամ 2.900 ՀՀ դրամ
2 Վարկային քաղվածքի տրամադրում -ամիսը մեկ անգամ՝ անվճար,

— վերը նշված հաճախականությունից ավել յուրաքանչյուր օրինակի համար՝ 900 ՀՀ դրամ

 

ա/ Կոնկրետ ամսաթվի համար – 1.900 ՀՀ դրամ,

բ/գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար – 4.900 ՀՀ դրամ

3 Վարկային (երաշխիքի տրամադրման) գործարքին առնչվող պայմանագրերի փաթեթի (վարկի տրամադրման, վարկի ապահովման միջոցերի վերաբերյալ պայմանագրեր,կից հավելվածներ) կրկնօրինակի տրամադրում* յուրաքանչյուր պայմանագրի համար – 500 ՀՀ դրամ

 

ա/Մինչև 12 ամիս վաղեմությամբ  մարված վարկերի դեպքում` յուրաքանչյուր պայմանագրի համար – 1.000 ՀՀ դրամ,

բ/ 12 ամսից ավել վաղեմությամբ մարված վարկերի դեպքում-4.000 ՀՀ դրամ

4 Վարկային (երաշխիքի տրամադրմանգործարքի առնչությամբ հաճախորդի  կողմից ներկայացված, վարկային (երաշխիքի տրամադրման) գործում պահվող  և հաճախորդին տրամադրման ենթակա այլ փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում* յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար – 500 ՀՀ դրամ

 

ա/Մինչև 12 ամիս վաղեմությամբ  մարված վարկերի դեպքումյուրաքանչյուր փաստաթղթի համար  – 700 ՀՀ դրամ,

բ/ 12 ամսից ավել վաղեմությամբ մարված վարկերի դեպքում-1.000 ՀՀ դրամ

5 Վարկի գծով կատարված վճարումը հավաստող Ընկերության դրամարկղային փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում* ա/ Մինչև 3 ամիս վաղեմությամբ յուրաքանչյուր փասատաթղի համարանվճար,

բ/ 3 ամսից ավել վաղեմությամբ յուրաքանչյուր փաստաթղի համար— 300 դրամ  

ա/Մինչև 12 ամիս վաղեմությամբ  մարված վարկերի դեպքումյուրաքանչյուր փաստաթղթի համար  – 300 ՀՀ դրամ,

բ/ 12 ամսից ավել վաղեմությամբ մարված վարկերի դեպքում-500 ՀՀ դրամ

6 Գրավի առարկա անշարժ գույքը վարձակալությամբ կամ այլ կերպ օգտագործելու, հաշվառման կանգնելու, շարժական գույքի համարանիշ փոփոխելու նպատակով համաձայնություն տրամադրելու համար  2.900- 29.900 ՀՀ դրամ
7 Վարկի (երաշխիքի) ապահովման միջոցը գրավադրումից ազատելու վերաբերյալ գրության կրկնօրինակի տրամադրում   2.900 ՀՀ դրամ
8 Գրավի առարկայի նկատմամբ նոր պետական գրանցում իրականացնելու նպատակով համաձայնություն տրամադրելու համար  4.900-29.900 ՀՀ դրամ  
9 Գրավի առարկան մեկ այլ գույքով փոխարինելու նպատակով (եթե դա նախատեսված չէ պայմանագրով) համաձայնություն տրամադրելու համար  9.900-29.900 ՀՀ դրամ  
10 Գրավի առարկայի սեփականատիրոջ փոփոխության նպատակով համաձայնություն տրամադրելու համար  9.900-29.900 ՀՀ դրամ  
11 Գրավի առարկա ոսկյա իրերի պարկը պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ վերադարձնելու համար   — Մինչև 500.000 ՀՀ դրամ գրավադրման արժեքով պարկ – 700- 1.900 ՀՀ դրամ

— 500.000 ՀՀ դրամից ավել գրավադրման արժեքով պարկ – 1400-5.900 ՀՀ դրամ

12 Վարկի մարման ժամանակացույցով սահմանված ամսաթվի փոփոխության նպատակով համաձայնություն տրամադրելու համար  4.900 ՀՀ դրամ  
13 Վարկային գծի սահմանաչափի փոփոխության (ավելացում կամ նվազեցում) նպատակով համաձայնություն տրամադրելու համար  1.000-6.900 ՀՀ դրամ  
14 ֆինանսական գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի կնքման ծառայության միանվագ վճար  Պայմանագրի գումարի 0.4-0.9%-ի չափով  
*Տրամադրվում են այն դեպքում, երբ նշված փաստաթղթերը Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով չեն ոչնչացվել` սահմանված ժամկետը լրանալու պատճառով:

*Եթե պահանջվող փաստաթղթերը արխիվացված և սահմանված կարգով պահպանման են հանձնված երրորդ անձանց` այդ փաստաթղթերի տրամադրման արժեքը սահմանվում է վերը նշված սակագների կրկնապատիկի չափով:

*Դատական և/կամ հարկադիր կատարման փուլում գտնվող վարկային գործերին առնչվող փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրման համար սակագները հավասարեցվում են 12 ամսից ավել վաղեմությամբ մարված վարկերի փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրման սակագներին:

Փաստաթղթերը տրամադրվում են միայն հաճախորդին (անձը հաստատող փաստաթղթի առկայությամբ) կամ հաճախորդի կողմից լիազորված անձին (նոտարական վավերացմամբ լիազորագրի և անձը հաստատող փաստաթղթի առկայությամբ),

Բացառությամբ քաղվածքների, մնացած փաստաթղթերը  տրամադրվում են թղթային կրիչի վրա: Քաղվածները կարող են տրամադրվել նաև էլեկտրոնային եղանակով:

-Փաստաթղթերը տրամադրվում են առավելագույնը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

— Նվազագույն և առավելագույն շեմեր ունեցող սակագների դեպքում տվյալ ծառայության կոնկրետ արժեքը սահմանում է վարկի տրամադրման որոշման կայացման իրավասությունն ունեցող մարմինը՝ ելնելով գործարքի առանձնահատկություններից, այդ թվում՝ հաճախորդի հետ համագործակցության պատմությունից:

 

Նախորդ մեկ տարվա սակագներ
Թարմացված է` 17.08.2023 11:55