Այլ սակագներ

N

Ծառայության անվանում

Ծառայության արժեք /ծառայության մատուցման օրվա դրությամբ
գործող վարկերի, երաշխավորությունների դեպքում/

Ծառայության արժեք /ծառայության մատուցման օրվա դրությամբ
մարված վարկերի, երաշխավորությունների դեպքում/

1 Վարկային պարտավորությունների առկայության, վարկի պայմանների, սպասարկման պատշաճության վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում
1.000 ՀՀ դրամ 2.000 ՀՀ դրամ
2 Երաշխավորության առկայության, դրա պայմանների, սպասարկման պատշաճության վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում
1.000 ՀՀ դրամ 2.000 ՀՀ դրամ
3 Վարկային քաղվածքի տրամադրում Անվճար

 

ա/ Կոնկրետ ամսաթվի համար – 2.000 ՀՀ դրամ,


բ/ գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար – 5.000 ՀՀ
դրամ

4 Վարկային (երաշխիքի տրամադրման) գործարքին առնչվող պայմանագրերի փաթեթի (վարկի տրամադրման, վարկի ապահովման միջոցերի վերաբերյալ պայմանագրեր,կից հավելվածներ) կրկնօրինակի տրամադրում*
յուրաքանչյուր պայմանագրի համար – 500 ՀՀ դրամ,
ա/ Մինչև 12 ամիս վաղեմությամբ մարված վարկերի դեպքում`
յուրաքանչյուր պայմանագրի համար – 1.000 ՀՀ դրամ,


բ/ 12 ամսից ավել վաղեմությամբ մարված վարկերի դեպքում-4.000 ՀՀ դրամ

5 Վարկային (երաշխիքի տրամադրման) գործարքի առնչությամբ հաճախորդի կողմից ներկայացված, վարկային (երաշխիքի տրամադրման) գործում պահվող և հաճախորդին տրամադրման ենթակա այլ փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում*
յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար – 500 ՀՀ դրամ
ա/ Մինչև 12 ամիս վաղեմությամբ մարված վարկերի դեպքում`
յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար – 700 ՀՀ դրամ,

բ/ 12 ամսից ավել վաղեմությամբ մարված վարկերի
դեպքում-1.000 ՀՀ դրամ
6 Վարկի ապահովման միջոց  անդիսացող գույքը արձակալությամբ կամ այլ կերպ օգտագործելու, հաշվառման կանգնելու, շարժական գույքի համարանիշ փոփոխելու նպատակով թույլտվության տրամադրում
2.000 ՀՀ դրամ
7 Վարկի ապահովման միջոցը գրավադրումից ազատելու վերաբերյալ գրության կրկնօրինակի տրամադրում
2.000 ՀՀ դրամ
8 Վարկի գծով կատարված վճարումը հավաստող Ընկերության դրամարկղային փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում*
ա/ Մինչև 3 ամիս վաղեմությամբ յուրաքանչյուր փասատաթղի
համար – անվճար,

բ/ 3 ամսից ավել վաղեմությամբ յուրաքանչյուր փաստաթղի
համար- 300 դրամ
ա/ Մինչև 12 ամիս վաղեմությամբ մարված վարկերի դեպքում`
յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար – 300 ՀՀ դրամ,

բ/ 12 ամսից ավել վաղեմությամբ մարված վարկերի
դեպքում-500 ՀՀ դրամ

*Տրամադրվում են այն դեպքում, երբ նշված փաստաթղթերը
Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով
չեն ոչնչացվել` սահմանված ժամկետը լրանալու պատճառով:

*Եթե պահանջվող փաստաթղթերը արխիվացված և սահմանված
կարգով պահպանման են հանձնված երրորդ անձանց` այդ
փաստաթղթերի տրամադրման արժեքը սահմանվում է վերը նշված
սակագների կրկնապատիկի չափով:
— Փաստաթղթերը տրամադրվում են միայն հաճախորդին

(անձը հաստատող փաստաթղթի առկայությամբ)
կամ հաճախորդի կողմից լիազորված անձին

(նոտարական վավերացմամբ լիազորագրի և անձը հաստատող
փաստաթղթի առկայությամբ),
-Բացառությամբ քաղվածքների, մնացած փաստաթղթերը
տրամադրվում են թղթային կրիչի վրա: Քաղվածները կարող են
տրամադրվել նաև էլեկտրոնային եղանակով:
Թարմացված է` 15.05.2020 18:09