ՈՍԿԻ-ԱԳՐՈ

 • Վարկատեսակի անվանումը   ՈՍԿԻ ԱԳՐՈ /ոսկու գրավով  ապահովված/
  Վարկի նպատակը   գյուղատնտեսական
  Պայմանները սահմանող մարմին   «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ Վարչության 14.12.2023թ-ի թիվ  284 որոշում
  Պայմանների գործողության ժամկետը Սկսած 18.12.2023թ-ից
  Վարկի ձևակերպման վայրը «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակ, մասնաճյուղեր
  Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դլար
  Վարկի տրամադրման ձևը և վարկային պարտավորությունների կատարման (վարկի և տոկոսագումարի մարման) եղանակները Անկանխիկ,

  Վերականգնվող վարկային գիծ փոփոխական սահմանաչափով՝ ՄԻԱՅՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐ (յուրաքանչյուր ամիս միայն տոկոսագումարներ, վարկը` ժամկետի վերջում վճարում), կամ

  ԱՆՈՒԻՏԵՏԱՅԻՆ (վարկի  և տոկոսագումարի  ամենամսյա հավասարաչափ գումարով վճարում) վճարման եղանակներով, կամ

  Տոկոսագումարների ամսական/եռամսյակային և վարկի մարման դադարի շրջանով վճարման եղանակով

  Վարկի նվազագույն գումարը 100.000 ՀՀ դրամ (համարժեք ԱՄՆ դոլար)
  Վարկի առավելագույն գումարը Չի սահմանվում
  Վարկի առավելագույն ժամկետները 1. Մինչև 12  ամիս` ՄԻԱՅՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐ եղանակով 

  2. Մինչև 60 ամիս` ԱՆՈՒԻՏԵՏԱՅԻՆ կամ վարկի մարման դադարի շրջանով վճարման եղանակներով

  Վարկի նվազագույն տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 11,9% ՝ ԱՄՆ դոլար վարկերի համար

  15,9%՝ ՀՀ դրամով վարկերի համար

  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 12,57% — ԱՄՆ դոլար վարկերի համար

  17,64-19,82% — ՀՀ դրամով վարկերի համար

  Տոկոսադրույքները հաշվարկված են մինչև 5.000.000 ՀՀ դրամ (համարժեք ԱՄՆ դոլար) տրված գումարով վարկերի համար

  Վարկի մարման դադարի շրջանը Կարող է նախատեսվել, յուրաքանչյուր տասներկուամսյա ժամանակահատվածում՝ 6 ամիս
  Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ` օրական կտրվածքով, տարվա օրացուցային օրերի քանակով
  Անվանական տոկոսադրույքի փոփոխությունը Վարկի անվանական տոկոսադրույքը մնում է անփոփոխ  պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում
  Ծառայության միանվագ վճարը Վարկի գումարի 0,5%-ի չափով, ոչ պակաս 1.000 ՀՀ դրամից և ոչ ավել   4.900 ՀՀ դրամից
  Ժամկետանց վարկի տոկոսադրույքը տարեկան 24%
  Ժամկետանց տոկոսագումարի տույժը օրական 0,13% 
  Պարտքի գանձման հերթականությունը Տույժեր, տոկոսագումարներ, վարկի մայր գումար
  Վարկի վաղաժամկետ մարումը Վարկի վաղաժամկետ մարումը թույլատրվում է, տույժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

  Մինչև 5.000.000 ՀՀ դրամ տրված գումարով վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում են  վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսի մեջ մտնող Ընկերության եկամուտը ձևավորող վճարները:

   

  ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
  Վարկի տրամադրման դրական գործոններ ներկայացված հայտը համապատասխանում է սահմանված պայմաններին ու պահանջներին
  Վարկի մերժման գործոններ ներկայացված հայտը չի համապատասխանում սահմանված պահանջներին,

  հաճախորդը ունի ժամկետանց կամ դասակարգված գործող վարկային պարտավորություններ կամ նախկինում անպատշաճ է կատարել իր վարկային պարտավորությունները,

  Ընկերության մասնագետի կարծիքով, գրավադրման ներկայացված իրերը բավարար  կամ ընդունելի չեն,

  հաճախորդը, Ընկերության կարծիքով, խիստ ծանրաբեռնված է վարկային պարտավորություններով /մասնավորապես՝ առանց ապահովման վարկերով/,

  վարկի իրական շահառուն այլ անձ է

  Որոշում ընդունելու և վարկը տրամադրելու ժամկետներ Վարկային հայտը /ներառյալ պահանջվող փաստաթղթերը/  ներկայացնելու օրվա ընթացքում
  Հաճախորդի հետ հաղորդակցման կարգ Հաճախորդի ընտրությամբ` էլ.փոստով, փոստով, Ընկերության գրասենյակումԷլեկտրոնային եղանակով հաղորդակցումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է հաճախորդին 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:
  Վարկի քաղվածքների (կրկնօրինակների), այլ տեղեկությունների տրամադրման կարգն ու ժամկետները Վարկի քաղվածքները /կրկնօրինակները/ տրամադրվում են անվճար, մեկամսյա պարբերականությամբ, հաճախորդի նախընտրած եղանակով:

  Այլ տեղեկությունները տրամադրվում են համաձայն Ընկերության ,,Այլ ծառայությունների սակագներ,,-ի /հրապարակվում են www.bless.am կայքում՝ Այլ ծառայություններ-Այլ սակագներ հղմամբ/

  Գրավը վերադարձնելու ժամկետ Վարկի ամբողջական մարումից հետո հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում
  Մտածելու ժամանակ Վարկառուն իրավունք առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը` դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում`  վճարելով վարկի օգտագործման համար տոկոսներ, հաշվարկված  վարկային պայմանագրում նշված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքով:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!

  Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա

 • Հաճախորդի տարիքային սահմանափակումներ Չի սահմանվում
  Երաշխավորի պահանջ Չի պահանջվում
  Ապահովագրության պահանջ Չի պահանջվում
  Եկամուտների պահանջ Չի պահանջվում

   

  ՎԱՐԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

  Վարկի ապահովման միջոցներ Գրավ` ոսկյա իրեր, ձուլակտորներ, որոնք ընդունվում և գնահատվում են որպես ոսկու ջարդոն
  Վարկի գումար/գրավի գրավադրման առավելագույն արժեք հարաբերակցություն 105%

  Անկախ վերը նշված հարաբերակցությունից, մեկ փոխառուին (իր հետ փոխկապակցված անձանց) սույն վարկատեսակի շրջանակներում տրամադրված վարկերի հանրագումարի ոսկու գրավով չապահովված մասը չի կարող գերազանցել  500.000 ՀՀ դրամը:

  Ոսկու գրավադրման արժեքները

  Համաձայն Ընկերության իրավասու մարմնի կողմից սահմանված արժեքների

  Գրավադրման հետ կապված ծախսերը

  Բացակայում են

 • Արտոնություններ Վերաֆինանսավորված (այլ վարկատուից տեղափոխված) վարկերի համար՝ սույն պայմաններով սահմանված տոկոսադրույքներից  1%ով ցածր տոկոսադրույքով

  Վերաֆինանսավորված (այլ վարկատուից տեղափոխված) վարկերի համար վարկի տրամադրման վճարը սահմանվում է`  0 ՀՀ դրամ:

 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը Անձնագիր /նույնականացման քարտ/,

  Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոց. քարտ),

  Հաճախորդի գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հետ կապված փաստաթղթեր

  Ներկայացման կարգն ու ժամկետները Վարկային հայտի ներկայացման հետ միաժամանակ
  Այլ փաստաթղթեր Ընկերությունը կարող է իր ներքին իրավական ակտերով և/կամ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հաճախորդից պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ բանավոր տեղեկություններ

 

⚠️ Ուշադրություն.
Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
⚠️ Ուշադրություն.
Սպառողի կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո սպառողի տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձեվավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների ամբողջությունն է, որը պարբերաբար թարմացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրած առանձին վարկատուների, այնպես էլ վարկային բյուրոյի կողմից: Դուք իրավունք ունեք տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը վարկային բյուրոյից: ՈՒշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

 

Նախորդ մեկ տարվա սակագներ
Թարմացված է` 19.12.2023 14:15