ՈՍԿԻ-ԲԼԵՍՍ

 • Անվանում                       ՈՍԿԻ ԲԼԵՍՍ /ոսկու գրավով և երաշխավորությամբ ապահովված/
  Նպատակ  սպառողական
  Պայմանները սահմանող մարմին «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ Վարչության 14.12.2023թ. թիվ 284 որոշում
  Պայմանների գործողության ժամկետ Սկսած 18.12.2023թ-ից
  Ձևակերպման վայր «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակ, մասնաճյուղեր
  Արժույթ ՀՀ դրամ
  Տրամադրման ձև միանվագ, անկանխիկ
  Նվազագույն գումար 300.000 ՀՀ դրամ
  Առավելագույն գումար չի սահմանվում
  Առավելագույն ժամկետներ մինչև 60 ամիս
  Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 17,2% 
  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 18,80-19,70%

   

  Վարկի և տոկոսագումարների վճարման եղանակ ԱՆՈՒԻՏԵՏԱՅԻՆվարկի  և տոկոսագումարի  ամենամսյա հավասարաչափ գումարով վճարում
  Վարկի մարման դադարի շրջան չի նախատեսվում
  Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ` օրական կտրվածքով, տարվա օրացուցային օրերի քանակով
  Անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն Վարկի անվանական տոկոսադրույքը մնում է անփոփոխ է պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում
  Ծառայության միանվագ վճար Տրամադրվող վարկի գումարի 0,5%-ի չափով, ոչ ավել  5.900 ՀՀ դրամից
  Ժամկետանց վարկի տոկոսադրույք տարեկան 24%
  Ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ օրական 0,13%
  Պարտքի գանձման հերթականություն Տույժեր, տոկոսագումարներ, վարկի մայր գումար
  Վարկի վաղաժամկետ մարում Վարկի վաղաժամկետ մարումը թույլատրվում է, տույժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:Վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում են  վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսի մեջ մտնող Ընկերության եկամուտը ձևավորող վճարները:

   

  ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
  Վարկի տրամադրման դրական գործոններ ներկայացված հայտը համապատասխանում  է սահմանված պայմաններին ու պահանջներին,

  Ընկերության համար ընդունելի է հաճախորդի վարկային ծանրաբեռնվածությունը

  Վարկի մերժման գործոններ ներկայացված հայտը չի համապատասխանում սահմանված պահանջներին,

  հաճախորդը, Ընկերության կարծիքով, խիստ ծանրաբեռնված է վարկային և այլ անձանց նկատմամբ պարտավորություններով,

  վարկի իրական շահառուն այլ անձ է,

  որպես երաշխավոր հանդես եկող անձը ընդունելի չէ Ընկերության համար

  Որոշում ընդունելու և վարկը տրամադրելու ժամկետներ Վարկային հայտը /ներառյալ պահանջվող փաստաթղթերը/  ներկայացնելու օրվա ընթացքում
  Հաճախորդի հետ հաղորդակցման կարգ Հաճախորդի ընտրությամբ` փոստով, էլ.փոստով, Ընկերության գրասենյակում:
  Էլեկտրոնային եղանակով հաղորդակցումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է Ձեզ 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:
  Վարկի քաղվածքների (կրկնօրինակների), այլ տեղեկությունների տրամադրման կարգն ու ժամկետները Վարկի քաղվածքները /կրկնօրինակները/ տրամադրվում են անվճար, մեկամսյա պարբերականությամբ, հաճախորդի նախընտրած եղանակով:

  Այլ տեղեկությունները տրամադրվում են համաձայն Ընկերության ,,Այլ ծառայությունների սակագներ,,-ի /հրապարակվում են www.bless.am կայքում՝ Այլ ծառայություններ-Այլ սակագներ հղմամբ/

  Գրավը վերադարձնելու ժամկետ Վարկի ամբողջական մարումից հետո հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում
  Մտածելու ժամանակ Վարկառուն իրավունք առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը` դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վճարելով վարկի օգտագործման համար տոկոսներ, հաշվարկված վարկային պայմանագրում նշված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքով:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՏԵՍՆԵԼ ՍՏՈՐԵՎ:

  Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը հաճախորդին տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի»:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

 • Հաճախորդի տարիքային սահմանափակումներ չի սահմանվում
  Երաշխավորի պահանջ Վարկը պետք է ապահովված լինի առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորությամբ:

  Երաշխավորը չպետք է լինի վարկառուի ընտանիքի անդամ: Սույն պայմանների իմաստով Վարկառուի ընտանիքի անդամներ են համարվում Վարկառուի հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անձինք:

  Երաշխավորը պետք է ունենա եկամտի աղբյուր կամ սեփականության (համասեփականության)  իրավունքով իրեն պատկանող գույք:

  Պահանջներ հաճախորդի և երաշխավորի վարկային պատմության, վարկունակության նկատմամբ Վարկի տրամադրման օրվա դրությամբ հաճախորդի (երաշխավորի) գործող վարկերը և երաշխավորությունները պետք է  դասակարգված լինեն որպես «ստանդարտ», չպետք է լինեն ժամկետանց և չունենան ժամկետանց տոկոսագումարի և տույժի պարտք:

  Հաճախորդի սպասարկվող և մարված վարկերը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է դասակարգված լինեն «ստանդարտ» դասից ավելի խիստ դասով, իսկ ժամկետանց օրերի ընդհանուր քանակը վերջին 6 ամսում չպետք է գերազանցի  30 օրը:

  Վարկի վերաֆինանսավորման դեպքում վերաֆինանսավորվող վարկը չպետք է դասակարգված լինի «ստանդարտ» դասից ավելի խիստ դասով, վարկի գծով ժամկետանց օրերի ընդհանուր քանակը  չպետք է գերազանցի  30 օրը:

  Հաճախորդի և երաշխավորի վարկունակությունը նաև պետք է համապատասխանի  Ընկերության կողմից սահմանված վարկունակության այլ չափանիշներին     

  Ապահովագրության պահանջ Չի պահանջվում

   

  ՎԱՐԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

  Վարկի ապահովման միջոցներ Գրավ` ոսկյա իրեր, ձուլակտորներ, որոնք ընդունվում և գնահատվում են որպես ոսկու ջարդոն, և

  Ֆիզիկական անձանց երաշխավորություններ /սույն վարկատեսակի պայմաններին բավարարող/

  Վարկի գումար/գրավի գրավադրման առավելագույն արժեք հարաբերակցություն  200%
  Ոսկու գրավադրման արժեքը

  Համաձայն Ընկերության իրավասու մարմնի կողմից սահմանված արժեքների

  Գրավադրման հետ կապված ծախսերը

  բացակայում են

 • Արտոնություններ                                                                                                                —

 • Անհրաժեշտ փաստաթղթեր Հաճախորդի և երաշխավորի անձնագիր /նույնականացման քարտ/,  հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոց. քարտ),

  Հաճախորդի եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր /սահմանված դեպքում/

  Երաշխավորի եկամուտները կամ սեփականությունը հիմնավորող փաստաթղթեր

  Ներկայացման կարգն ու ժամկետները Վարկային հայտի ներկայացման հետ միաժամանակ
  Այլ փաստաթղթեր Ընկերությունը կարող է իր ներքին իրավական ակտերով և/կամ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հաճախորդից պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ բանավոր տեղեկություններ

 

⚠️ Ուշադրություն.
Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
⚠️ Ուշադրություն.
Սպառողի կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո սպառողի տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձեվավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների ամբողջությունն է, որը պարբերաբար թարմացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրած առանձին վարկատուների, այնպես էլ վարկային բյուրոյի կողմից: Դուք իրավունք ունեք տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը վարկային բյուրոյից: ՈՒշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

 

Նախորդ մեկ տարվա սակագներ
Թարմացված է` 19.12.2023 14:16